Menu Sluiten

Privacyverklaring wet Algemene Verordening Gegevens (AVG)

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door ons, Alexander Coaching, KvK Handelsregister nr. 69219230, bezoekadres Vechtdijk 356 te Utrecht, 06-40442100, mail@alexandercoaching.nl. Onze gegevens staan op onze website www.alexandercoaching.nl

Sander van der Horst is als eigenaar verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Binnen Alexander Coaching is Sander van der Horst degene die met uw gegevens omgaat, ze kan inzien en ze verwerkt.

Sander van der Horst verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt in een intakegesprek, per email, telefoon, app en sms. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden bijvoorbeeld via uw werkgever of een andere opdrachtgever die onze dienstverlening voor u inkoopt, of een verwijzend of bemiddelend bureau, LinkedIn of Facebook.

Persoonsgegevens

Sander van der Horst verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens;
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
  • Geboortedatum en –plaats;
  • Geslacht;
  • Coach-/hulpvraag en achtergrondinformatie;
  • Gespreks- en sessieverslagen.

Doeleinden

Sander van der Horst verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Een goede en efficiënte dienstverlening;
  • Het onderhouden van contact en bevorderen van een vlotte communicatie schriftelijk, via email

en telefonisch;

  • Het doen van passende offertes;
  • Het zo goed en efficiënt mogelijk uitvoeren van contracten met betrekking tot de

dienstverlening aan u;

  • Het verrichten van administratieve handelingen o.a. het onderhouden van offerte-, contract- en

debiteurenadministratie en een boekhouding;

  • Het zo goed mogelijk beveiligen en beschikbaar houden van gegevens.
  • Verbetering van de dienstverlening;
  • Het maken en versturen van rapportages of verslagen aan uw opdrachtgever/werkgever die onze

dienstverlening voor u inkoopt, of een verwijzend of bemiddelend bureau;

  • Facturering;
  • Het innen van facturen en het nemen van incassomaatregelen;
  • Acquisitie;
  • Marketing; het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven en informatie over mijn

dienstverlening, en dit alleen met aparte toestemming van uzelf;

  • Nakoming van wettelijke verplichtingen waaronder fiscale verplichtingen ;
  • Het –indien nodig- voeren van klachten, klachtprocedures of geschillen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan onze overeenkomst met u, dan wel om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Sander van der Horst hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

  • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van zijn dienstverlening;
  • De bescherming van zijn financiële en/of juridische belangen;
  • De verbetering van zijn diensten;
  • Beveiliging en het beheer van zijn administratie en systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden: verwerking

In het kader van zijn dienstverlening kan Sander van der Horst persoonsgegevens uitwisselen met specifieke hier genoemde derden.

Sander van der Horst kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden: de IT-leveranciers van onze website en onze systemen zoals Whatsapp (als u berichten stuurt of ontvangt naar/van ons), Facebook, Linkedin, Dropbox en Google Drive. Bij al deze derden zijn uw gegevens door minimaal één goed gekozen sterk password beschermd.

In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Sander van der Horst aan een wettelijke verplichting moet voldoen, zoals het verstrekken van gegevens aan de belastingdienst en in dat kader aan haar administratiekantoor/accountant/belastingadviseur en/of advocaat en zich aan de beroepscode van haar beroepsvereniging moet houden waaronder ethische code, klacht- en tuchtrecht. Sander van der Horst zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt op iCloud systemen van Apple, en in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen: aan hen is nu gevraagd of zij “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd zijn. De recentere en strengere GDPR General Data Protection Regulation is vaak door hen ook al ondertekend en in werking gezet.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Drive, LinkedIn, Dropbox, Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving, en hebben vaak ook al een GDPR General Data Protection Regulation gecertificeerde medewerker en een proces op gang om ook aan GDPR regels te voldoen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Sander van der Horst zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die hij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Sander van der Horstzich moet houden aan de beroepscode en wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Sander van der Horst passende beveiligingsmaatregelen genomen: hij is zelf de enige die uw gegevens gebruikt en verwerkt, en alle gegevens zijn met minimaal één sterk password beveiligd. We maken gebruik van professionele anti-virus en anti malware software, een professionele password manager en back-up software.

Profilering

Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

Cookies

Op de website worden geen cookies gebruikt.

Uw rechten

U heeft het recht om Sander van der Horst een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Sander van der Horst verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Neem bij vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens contact op met Alexander Coaching.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Alexander Coaching laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Whatsapp openen
Hi!
Waar kan ik je mee helpen? :)